Onze werkzwijze

Met Gastouderbureau Betsie (GOB) verzekeren ouders zich van kwalitatief goede kinderopvang. Het bureau houdt samen met de gastouder risico-inventarisaties in de woning waar de opvang plaats vindt en tevens conformeren de gastouders zich aan het pedagogisch beleid. Het GOB regelt de zakelijke afspraken tussen gast- en vraagouder en bemiddelt en begeleidt in geval van problemen. Hieronder lees je meer over de verschillende aandachtspunten en werkwijze.

Erkend gastouderbureau:
Gastouderbureau Betsie (GOB) is een erkend Gastouderbureau en staat in het landelijk register kinderopvang vermeld onder nummer 512128121. Kijk op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Op deze site kun je ook alle inspectierapporten vinden van het gastouderbureau maar ook van al onze gastouders.

Risico-inventarisatie gastouders:
Vanuit het GOB worden de gastouders en het opvangadres gecontroleerd door middel van een risico-inventarisatie & evaluatie. Dit allereerst bij de start van elke opvang. Hiervoor wordt een vanuit de brancheorganisatie speciaal ontwikkeld systeem gebruikt, dat tevens oplossingen aandraagt voor gevaarlijke situaties op het opvangadres. Zo’n inventarisatie is met name bedoeld om gastouders bewust te maken van de gevaren die bij kinderopvang spelen. Deze inventarisaties worden jaarlijks gehouden en worden gespecificeerd naar “Veiligheid” en “Gezondheid”.

Hulp bij aanvragen kinderopvangtoeslag:
Indien gewenst helpt het GOB de vraagouders bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag en de aangifte hiervan bij de belastingdienst. (Zie hiervoor de pagina “Kosten” bij tabblad ouders). Klik hier om Kinderopvangtoeslag te regelen in enkele stappen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gastouders:
Voordat de opvang daadwerkelijk kan starten, wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd door de gastouder en eventuele huisgenoten boven de 18 jaar en structureel aanwezigen. Het GOB regelt deze aanvraag digitaal bij Justis, waarna degene waarvoor de VOG bestemd is een mail ontvangt van Justis en de aanvraag verder kan afhandelen en de betaling kan doen voor de aanvraag.

Jaarlijkse evaluatie:
Er zal ieder jaar een evaluatie volgen om zaken aan de orde te stellen en eventueel nieuwe afspraken te maken. Tijdens dit gesprek vragen we hoe de opvang verloopt, hoe de ontwikkeling van uw kind(eren) gaat en bespreken we een aantal praktische zaken. Als je tussendoor vragen of problemen heeft met betrekking tot de opvang kun je altijd contact opnemen met het GOB.

GGD:
Vanuit de overheid bestaat de verplichting de kwaliteit van de opvang goed te regelen. Samen met het GOB moet de gastouder zorgen voor een veilige en gezonde opvangomgeving. Het GOB wordt hierin ondersteund en gecontroleerd door de GGD waar een inspectierapport over geschreven wordt. Het inspectierapport kun je hier downloaden of opvragen bij het GOB. Ook kun je het inspectierapport vinden op de site: www.landelijkregisterkinderopvang.nl 
Vanaf 1 januari 2011 is er tevens de eis bij gekomen dat de gastouder(s) ingeschreven moeten worden in het landelijk register kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl). Gastouders kunnen pas ingeschreven worden als ze aan de voorwaarden voldoen (zie pagina Gastouder worden). Het verzoek tot inschrijven van de gastouder dient door het GOB te gebeuren bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. De gemeente stuurt hierna de GGD op bezoek bij de gastouder om te controleren of aan de laatste eisen voldaan wordt. Zodra de GGD een positief advies uitbrengt zal de gemeente de gastouder aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang. Vanaf deze datum heeft de vraagouder ook pas recht op kinderopvangtoeslag.
 

Oudercommissie:
Conform de Wet Kinderopvang heeft het GOB een oudercommissie ingesteld bestaande uit 2 personen. De oudercommissie heeft onder meer adviesrecht over het algemeen kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, de deskundigheidsbevordering van gastouders en de risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. Contactgegevens zijn op te vragen bij het GOB.

Klachtenprocedure:
Het GOB doet uiteraard haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat er een verschil van mening ontstaat tussen ouders en het GOB en gastouders en het GOB over de bemiddeling en begeleiding van de opvang. Hiervoor heeft het GOB een klachtenprocedure geschreven. In het klachtenreglement van het GOB is voor ouders vermeld hoe intern wordt omgegaan met klachten van ouders en binnen welke termijn klachten worden behandeld. Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kan een ouder zich wenden tot het klachtenloket: www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ (bespreekpunt voor klachten vóórdat je ze indient bij de Geschillencommissie) en Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waarbij het GOB is aangesloten. Sinds 2016 is het zo dat ouders hun klacht eerst bij de kinderopvanginstelling zelf bespreekbaar moeten maken, pas als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kan het geschil kenbaar gemaakt worden bij de Geschillencommissie.

Themabijeenkomsten:
Wij bieden (pedagogische) begeleiding en ondersteuning van de gastouders door het aanbieden van cursussen en trainingen. Denk hierbij o.a. aan kinder-EHBO & reanimatie en opvoedkundige themabijeenkomsten.

Wij zijn je graag van dienst.

Ben je op zoek naar meer informatie of heb je vragen over onze diensten? Neem gerust contact met ons op via het contact formulier, mail naar info@gast-ouder.nl of bel op 0486 421637.

Wij helpen je graag verder

Gastouderburau Betsie
Heihoekscheweg 2
5363 SB Velp (NB)
t. 0486 - 421 637

Volg ons op:

 

Onze regio's: Noord-Brabant, Limburg & Gelderland