Werkwijze Gastouderbureau G.M.L. e.o.

Met Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. (GOB) verzekeren ouders zich van kwalitatief goede kinderopvang. Het bureau houdt samen met de gastouder risico-inventarisaties in de woning waar de opvang plaats vindt en tevens conformeren de gastouders zich aan het pedagogisch beleid. Het GOB regelt de zakelijke afspraken tussen gast- en vraagouder en bemiddelt en begeleidt in geval van problemen. Hieronder leest u meer over de verschillende aandachtspunten en werkwijze.

Erkend gastouderbureau

Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. (GOB) is een erkend Gastouderbureau en staat in het landelijk register kinderopvang vermeld onder nummer 512128121. Kijk op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Op deze site kun je ook alle inspectierapporten vinden van het gastouderbureau maar ook van al onze gastouders. Zie ook www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Visie

Het GOB stelt zich ten doel om je kind een omgeving te bieden, die voorziet in basisbehoeften als veiligheid en geborgenheid, maar ook bijdraagt aan een optimale ontwikkeling. Persoonlijke aandacht, een positieve benadering (‘goed gedaan hoor’) en stimulans op het juiste moment zorgt ervoor dat je kind uitgroeit tot een zelfstandig individu met een goed gevoel voor eigenwaarde.

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun allerliefste bezit toe aan een ander. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding genieten. Elke kinderopvangorganisatie is verplicht om een pedagogisch beleidsplan te hebben dat voldoet aan de competenties volgens de wet en wordt goedgekeurd door de GGD. Het pedagogisch beleidsplan dwingt tot nadenken over doelen en middelen van aanvullende gezinsopvoeding. Het laat zien waarop ouders kunnen rekenen als zij hun kind in handen van een gastouder geven. Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat ouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Verder vormt het een goed uitgangspunt voor onderling gesprek.

Lees ons pedagogisch beleidsplan voor meer informatie. Klik hier om het pedagogisch plan te downloaden.

Risico-inventarisatie gastouders

Vanuit het GOB worden de gastouders en het opvangadres gecontroleerd door middel van risico-inventarisatie & evaluatie. Dit allereerst bij de start van elke opvang. Hiervoor wordt een vanuit de brancheorganisatie speciaal ontwikkeld systeem gebruikt, dat tevens oplossingen aandraagt voor gevaarlijke situaties op het opvangadres. Zo’n inventarisatie is met name bedoeld om gastouders bewust te maken van de gevaren die bij kinderopvang spelen. Deze inventarisaties worden jaarlijks gehouden en worden gespecificeerd naar “Veiligheid” en “Gezondheid”.

Hulp bij aanvragen kinderopvangtoeslag

Indien gewenst helpt het GOB de vraagouders bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag en de aangifte hiervan bij de belastingdienst. (Zie hiervoor de pagina “Kosten”). Klik hier om Kinderopvangtoeslag te regelen in enkele stappen.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gastouders

Voordat de opvang daadwerkelijk kan starten, wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG-Verklaring) aangevraagd door de gastouder en eventuele huisgenoten boven de 18 jaar. De aanvraagformulieren zullen door het Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. (GOB) aan de gastouder(s) verstrekt worden, waarna zij zelf de aanvraag indienen bij de gemeente waar men ingeschreven staat.

Jaarlijkse evaluatie

Er zal ieder jaar een evaluatie volgen om zaken aan de orde te stellen en eventueel nieuwe afspraken te maken. Tijdens dit gesprek vragen we hoe de opvang verloopt, hoe de ontwikkeling van uw kind(eren) gaat en bespreken we een aantal praktische zaken. Als u tussendoor vragen of problemen heeft met betrekking tot de opvang kunt u altijd contact opnemen met het GOB.

GGD

Vanuit de overheid bestaat de verplichting de kwaliteit van de oppas goed te regelen. Samen met het GOB moet de oppas zorgen voor een veilige en gezonde opvangomgeving. Het GOB wordt hierin ondersteund en gecontroleerd door de GGD waar een inspectierapport geschreven wordt. Het inspectierapport kunt u hier downloaden of opvragen bij het GOB.

Vanaf 1 januari 2011 is er tevens de eis bij gekomen dat de gastouder(s) ingeschreven moeten worden in het landelijk register kinderopvang (www.landelijkregisterkinderopvang.nl). Gastouders kunnen pas ingeschreven worden als ze aan de voorwaarden voldoen (zie pagina Gastouder worden). Het inschrijven van de gastouder dient door het GOB te gebeuren bij de gemeente waar de opvang plaatsvindt. De gemeente stuurt hierna de GGD op bezoek bij de gastouder om te controleren of aan de laatste eisen voldaan wordt. Zodra de GGD een positief advies uitbrengt zal de gemeente de gastouder aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang. Vanaf deze datum heeft de vraagouder ook pas recht op kinderopvangtoeslag.

Oudercommissie

Conform de Wet Kinderopvang heeft het GOB een oudercommissie ingesteld bestaande uit 2 personen. De oudercommissie heeft onder meer adviesrecht over het algemeen kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, de deskundigheidsbevordering van gastouders en de risico-inventarisatie Veiligheid en Gezondheid. Verder geven zij hun goedkeuring aan de tarieven die het GOB hanteert zoals de uurprijzen en de bemiddelingskosten. Contactgegevens zijn op te vragen bij het GOB.

Klachtenprocedure

Het GOB doet uiteraard haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat een verschil van mening ontstaat tussen ouders en het GOB en gastouders en het GOB over de bemiddeling en begeleiding van de opvang. Hiervoor heeft het GOB een klachtenprocedure geschreven.

In het klachtenreglement van het GOB is voor ouders vermeld hoe intern wordt omgegaan met klachten van ouders en binnen welke termijn klachten worden behandeld. Mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld dan kan een ouder zich wenden tot het klachtenloket: www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ (bespreekpunt voor klachten vóórdat je ze indient bij de Geschillencommissie) en Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waarbij het GOB is aangesloten. Sinds 2016 is het zo dat ouders hun klacht eerst bij de kinderopvanginstelling zelf bespreekbaar moeten maken, pas als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kan het geschil kenbaar gemaakt worden bij de Geschillencommissie.

Hier vindt u de Klachtreglement gastouderopvang 2018 van ons Gastouderbureau.