Privacy Verklaring & Cookies

Privacy verklaring & Cookies Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.
Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Telefonisch contact / mail contact ivm het zoeken van vraag- of gastouders. (Tijdens dit contact kunnen ook gegevens genoteerd worden uiteraard met toestemming van u)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Ouder:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • Iban nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Maandelijkse opvangfacturen en de geregistreerde uren van de kinderen;
 • Overige gegevens die van belang zijn om een veilige opvang te garanderen. (alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klant)

Kind:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Bsn nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van gastouders en huisgenoten
Persoonsgegevens van gastouders en eventueel hun huisgenoten worden door Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Gastouder:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • NAW gegevens;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • Iban nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Kopie-Id; Voorkom fraude met uw Id klik op:  www.rijksoverheid.nl
 • Kopie-Diploma;
 • Kopie-Vog verklaring;
 • Voorletters en achternaam van alle gekoppelde personen in het persoonsregister;
 • Maandelijkse uitbetalingsfacturen en de geregistreerde uren van de opvangkinderen;
 • Overige gegevens die van belang zijn om een veilige opvang te garanderen.  (alleen met uitdrukkelijke toestemming van de klant)

Huisgeno(o)t(en)

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van cliënten worden door Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Beeldmateriaal
Wij slaan geen beeldmateriaal van klanten op met uitzondering van foto’s van actiepunten welke vanuit de afgenomen risico-inventarisaties naar boven zijn gekomen.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen (ook op onze telefoons);
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Wij gebruiken het softwarepakket Portabase om alle gegevens hierin te verwerken en hiervoor zijn gebruikersnaam en wachtwoorden nodig tot toegang.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Privacy
Wij gaan zorgvuldig met geregistreerde gegevens zoals e-mailadressen en namen om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens en geven geen gegevens door aan derden. Ook met gegevens die met contactformulieren of via e-mail naar ons worden verstuurd, gaan we zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden als vertrouwelijk informatie behandeld. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld niet ongevraagd aan een mailinglijst toegevoegd of aan derden verstrekt.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze website plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan ingelogd zijn en het mogelijk maken om te reageren. Enkele cookies worden geplaatst voor voor analytische doeleinden en voor het tonen van Google Maps, dit zijn zogenaamde ‘third party cookies’. Deze cookies worden niet door onszelf geplaatst, maar door derde partijen (zoals Google). Om deze reden kunnen wij hier geen verantwoording voor nemen. Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Consumentenbond.

Overzicht van gebruikte cookies
Hieronder wordt beschreven welke cookies gast-ouder.nl zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Basisfuncties
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Zo wordt er op gast-ouder.nl gebruikgemaakt van cookies voor beveiliging van invoergegevens en cookies om sessies te kunnen onderscheiden. Ook worden mogelijk cookies gebruikt om instellingen en voorkeuren te onthouden.

Google Analytics
Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers de website gebruiken. Hiermee analyseren en optimaliseren wij hiermee de werking van de website. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie mogelijk aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wilt u niet dat uw klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kunt u via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt.

ICT en beveiliging
De ICT-structuur van Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. wordt afdoende beveiligd met een firewall en de virusscansoftware wordt up-to-date gehouden. Elke medewerker heeft een inlogprofiel. Bij het opstarten van een computer moeten de medewerkers een inlognaam en een wachtwoord invoeren en waar mogelijk met 2-stapsauthenticatie. Ook vraagt bepaalde programmatuur om een inlognaam en wachtwoord en waar mogelijk met 2- stapsauthenticatie. Het bewustzijn bij medewerkers betreffende veilig werken wordt gestimuleerd, zoals het vragen van aandacht voor het niet openen van verdachte e-mails, het niet klikken op verdachte links, bij het langdurig verlaten werkplek uitloggen, enzovoorts. Elke nacht wordt er een back-up gemaakt van de bestanden. Om veiligheidsredenen is de verdere bewaarprocedure rond de back-up vertrouwelijk. BIj een eventuele lek zal zsm uiterlijk binnen 72 uur een melding gedaan worden bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.
Bosch en duinweg 5
5363 SC Velp

info@gast-ouder.nl
Tel: 0486-421637