Gastouderopvang – Update Coronavirus 12-01-2021

CORONA UPDATE 12-01-2021 

Protocol voor de kinderopvang, versie 7 januari 2021
Er zijn nieuwe inzichten van het RIVM in het protocol opgenomen. De belangrijkste verandering is het aangepaste testbeleid voor kinderen tot en met 12 jaar. Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten testen. In de versie d.d. 7 januari 2021 is met geel gearceerd welke aanvullingen er zijn gedaan. Zie de volgende link voor het protocol: www.kinderopvang.nl 

BESLISBOOM 2 DECEMBER 2020

Eigen bijdrage vraagouders

De Rijksoverheid gaat tijdens deze lockdown en sluiting van de kinderopvang weer een de eigen bijdrage kinderopvang vergoeden aan de ouders.

De eigen bijdrage is het verschil tussen de bruto kosten van de kinderopvang onder aftrek van het recht op kinderopvangtoeslag. Is het uurtarief van de kinderopvangorganisatie hoger dan het maximum uurtarief van de belastingdienst ? Dan worden de bruto kosten gemaximaliseerd tot het uurtarief van de belastingdienst.

Het is nog niet precies bekend hoe het traject deze keer verloopt. Bij de eerste lockdown is een groep ouders benadeeld omdat deze niet tijdig de wijzigingen hadden doorgegeven aan de Belastingdienst / Kinderopvangtoeslag. Nu is er tijdens deze lockdown ook nog een jaarwisseling, dit maakt het traject vast niet simpeler. Zorg er dus voor dat je zsm mogelijk de juiste gegevens doorgeeft aan de Belastingdienst (dat dien je altijd al binnen 4 weken door te geven).

 • Heeft u al het nieuwe uurtarief per 1 januari 2021 doorgegeven ?
 • Hoe hoog is uw geschatte jaarinkomen 2021 ?
 • Klopt nog de opgaaf van de kinderopvanguren ?

Wijzig zo snel mogelijk de kinderopvangtoeslag voor 2021 (en 2020). Geef de juiste gegevens door via Mijn toeslagen of via App Kinderopvangtoeslag.

CORONA update 07-01-2021

Er is onduidelijkheid ontstaan over de noodopvang en het wel of niet toelaten van verkouden kinderen. We, de brancheorganisatie, hebben hierover voor de zekerheid navraag gedaan bij het ministerie van SZW. AJN Jeugdartsen Nederland heeft dezelfde vraag aan het RIVM gesteld. Beide partijen bevestigen dat vooralsnog de regels ongewijzigd zijn. Dus de beslisboom van 2 december geldt nog steeds.

BESLISBOOM 2 DECEMBER 2020

Testbeleid
Het OMT heeft het kabinet onlangs geadviseerd om kinderen onder de 12 jaar ook te testen bij klachten. Het RIVM heeft eerder al aangegeven dat kinderen met klachten ook getest kunnen worden en dat is daarom ook al opgenomen in de beslisboom van 2 december jl.. Het verzoek om kinderen met (alleen) verkoudheidsklachten te laten testen is nu dringender. Daarom zullen we in de volgende versie van de beslisboom de tekst in het blok ‘Wanneer een kind laten testen’ aanpassen. Gezien het feit dat deze wijziging niet van wezenlijke invloed is op de beslisboom hebben we besloten nu geen nieuwe versie te publiceren. Mochten er de komende tijd wezenlijke wijzigingen zijn in het beleid van het RIVM die invloed hebben op de beslisboom, dan zullen we de beslisboom uiteraard aanpassen.

CORONA update 19-12-2020 9.00 uur (Kinderopvangtoeslag)
Belangrijk voor ouders: Zorg dat je de kinderopvangtoeslag goed hebt staan. Klopt het inkomen? Kloppen het aantal uren? Etc. Mocht dit niet zo zijn dan is het advies dit zsm aan te passen. De belastingdienst zal namelijk wederom een peildatum hanteren voor de compensatie van de eigen bijdrage. Wat de peildatum zal zijn is onbekend. 

Lees ook op: www.rijksoverheid.nl vragen voor ouders  / vragen omtrent noodopvang

Wie ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage?
Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een tegemoetkoming van de eigen bijdrage. De tegemoetkoming geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen;

1.Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

De tegemoetkoming benadert de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs, maar kan afwijken van de exacte eigen bijdrage. De tegemoetkoming kan meer of minder zijn dan de betaalde eigen bijdrage. Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.

1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen.

De SVB zal – net als bij de sluiting in het  afgelopen voorjaar – de tegemoetkoming aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze tegemoetkoming automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als ouders de factuur niet doorbetalen, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.
Deze ouders krijgen een tegemoetkoming via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.
Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? 

 • Ja, Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: ‘Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?’
 • Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zien op deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?

 • Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
 • Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
 • U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij: ‘Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?’

Wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen
Geef wijzigingen van het inkomen/ aantal uren etc. door aan de belastingdienst. Het is belangrijk om de gegevens actueel te houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor structurele aanpassingen in de uurprijs of gebruik van kinderopvang. Mocht je hier vragen over hebben neem dan contact op met het ons.

Werkt u door het coronavirus minder uren? Dit heeft geen invloed op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. In 2020 blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Als uw inkomen hierdoor lager is, geef dit dan wel door aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Vergoeding eigen bijdrage sluiting maart- juni 2020
Bij de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni 2020 ontvingen ouders een tegemoetkoming in de eigen bijdrage. De meeste ouders kregen deze vergoeding omstreeks 8 juli 2020 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een deel van de ouders ontving (een aanvulling op) de tegemoetkoming omstreeks 7 oktober.

Een deel van de ouders maakt gebruik van opvang die gesubsidieerd is vanuit de gemeente zoals gesubsidieerde peuteropvang, voorschoolse educatie of opvang vanwege sociaal-medische indicatie. Deze ouders hebben een tegemoetkoming voor kinderopvang via hun kinderopvangorganisatie of de gemeente ontvangen. De gemeenten hebben hiervoor extra middelen van de Rijksoverheid ontvangen.

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kregen of niet onder een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een tegemoetkoming. Op dit moment wordt de maatregel uitgewerkt. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden.

Poster kinderopvang 17-12-2020

CORONA update 14-12-2020 22.30 uur

(Via deze pagina proberen we de laatste informatie te verstrekken omtrent de lockdown & gastouderopvang die door de overheid is ingesteld. Zodra er meer informatie bekend zal zijn, zal dit op deze pagina te vinden zijn.)

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is met ingang van woensdag 16 december a.s. gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alléén gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Geldt de sluiting ook voor de gastouderopvang? 
Voor de duidelijkheid: De gastouderopvang blijft open, zodat kinderen (0-12 jaar) van mensen in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen hier terecht kunnen. Gastouderopvang wordt veel gebruikt door mensen die in cruciale beroepen werken, zoals in de zorg, omdat de gastouderopvang onregelmatige opvang kan bieden voor avond, nacht en weekend. Kinderen kunnen zo dus bij vertrouwde gezichten terecht. Wel doet het kabinet de dringende oproep aan ouders om géén gebruik te maken van de gastouderopvang als dit niet absoluut noodzakelijk is.

De gastouderopvang wordt dus apart gezien van de kinderopvang. Het onderscheid wat momenteel gemaakt wordt is het gevolg van het inzicht dat de gastouderopvang kleinschalig en flexibel is, in tegenstelling tot de kinderdagverblijven en de BSO-opvang.

Toelichting noodopvang: Noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen
Kwetsbare kinderen: Informatie omtrent kwetsbare kinderen vanuit de rijksoverheid

Informatie vanuit de overheid:
Zie de volgende site: www.rijksoverheid.nl informatie voor ouders en www.rijksoverheid.nl informatie voor organisaties en gastouders

De cruciale beroepen:
Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool of de kinderopvang of buitenschoolse opvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lijst van cruciale beroepen;
www.rijksoverheid.nl Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown

Doorbetaling – Kosten kinderopvang en tegemoetkoming eigen bijdrage
Er is nog een hoop onduidelijk, dus er volgt op korte termijn sowieso een update. Duidelijk is in ieder geval wel dat de overheid wederom de eigen bijdrage zal gaan vergoeden tot het maximum uurtarief. Dit geldt voor ouders die gebruik maken van de gastouderopvang en voor ouders die geen gebruik maken van de gastouderopvang. Wij verzoeken daarom wederom de kinderopvangfactuur te allen tijden door te betalen, omdat deze voor iedereen gecompenseerd wordt door onze overheid (tot het max. uurtarief). De gastouder dient gewoon de gereserveerde uren te schrijven (Zoals in de eerste lock down ook was)
Zorg daarom ook dat je als vraagouder het juiste aantal uur aanvraagt bij de Belastingdienst. Het ligt voor de hand dat de Sociale Verzekeringsbank wederom gebruikt maakt van een peildatum en daar niet van afwijkt. Gastouders die werken conform de dienstverlening aan huisregeling, hebben net als werknemers altijd recht op doorbetaling.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de tegemoetkoming onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag.
 2. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten, zoals voorschoolse educatie, peuteraanbod of sociaal medische indicatie.
 3. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Op dit moment worden de tegemoetkomingen nader uitgewerkt. Hieronder treft u de hoofdlijnen van de tegemoetkomingen.
Lees meer hierover: www.rijksoverheid.nl Tegemoetkoming eigen bijdrage

Wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen (VOOR VRAAGOUDERS ERG BELANGRIJK!!)
Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden (oftewel zorg dat je de uren niet te laag hebt staan voor de compensatie).

Mijn kind blijft vanaf 16 december verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?  
Ja:

 • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf. Dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand december al heeft betaald. Ook voor de periode in de maand januari vragen wij u de factuur te blijven betalen.
 • Een deel van de kosten voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs. Kijk hiervoor bij: ‘Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van ouders voor de kinderopvang compenseren?’
 • Zoals altijd is het belangrijk om de gegevens actueel te houden. Wijzigingen die specifiek zijn voor deze sluiting van de kinderopvang hoeft u niet door te geven.

Waarom moet ik de kinderopvang door blijven betalen?

 • Als u de kinderopvang of gastouderopvang doorbetaalt, behoudt u uw plek op de opvang als deze straks weer voor iedereen opengaat.
 • Als u de factuur gewoon doorbetaalt, dan hoeft u ook niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze door de Belastingdienst doorbetaald.
 • U ontvangt een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief. Reden voor de tegemoetkoming is dat ouders geen gebruik kunnen maken van kinderopvang tijdens de sluiting, maar wel kosten maken.

Ik maak gebruik van (flexibele) gastouderopvang, moet ik blijven betalen voor opvang?
Voor gastouderopvang geldt op dit moment hetzelfde als voor kinderopvang (dagopvang en buitenschoolse opvang): betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. U hoeft niets aan te passen bij de Belastingdienst/Toeslagen om kinderopvangtoeslag te behouden. Deze wordt doorbetaald. Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt, moet u dit wel doorgeven aan de Belastingdienst. Kijk hiervoor bij: ‘Moet ik wijzigingen doorgeven bij de Belastingdienst/Toeslagen?’

Wat moet u doen als uw inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als u bijvoorbeeld zzp’er bent en momenteel geen inkomsten heeft?
Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

De regels omtrent ziekte/verkoudheid van kinderen, ouders, gastouders en hun huisgenoten blijven onverminderd van kracht. Zie hier het belslisboom en protocol kinderopvang;

Beslisboom

Protocol kinderopvang

CORONA update 24-09-2020

Nieuwe beslisboom neusverkouden kind, versie 22 september 2020
Sinds 18 september gelden voor verkouden kinderen tussen 0-6 en 7-12 jaar (in het basisonderwijs) dezelfde regels. Download hier de nieuwe beslisboom van 0 jaar t/m groep 8.

Let op: het is heel belangrijk dat de beslisboom altijd van boven naar beneden wordt doorlopen. Begin bij de start vraag en beantwoord de vragen in de juiste volgorde tot je een antwoord hebt.
https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten?fbclid=IwAR2DKNLqUOjvgsK1ArcLb0d78qFlilL_bfKaN6R-R0forhfpogjDBI37OXk

Protocol voor de kinderopvang, versie 22 september 2020
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag en de aangepaste richtlijnen van het RIVM per 18 september is het protocol kinderopvang aangepast. Een aantal regels zijn gewijzigd, met name rondom de thuisblijfregels voor kinderen. Bekijk hieronder de wijzigingen op een rij;

 • Alle kinderen met neusverkoudheid mogen weer naar de opvang (voorheen was dit alleen voor 0 t/m 4 jaar en groep 1 en 2 van de basisschool).
 • Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet meer getest te worden op corona, tenzij zij ernstig ziek zijn, contact zijn van een COVID-19-patiënt of als zij behoren tot de risicogroepen.
 • Tot slot zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/9/22/protocol-kinderopvang-aangepast

10-07-2020
Beste vraagouder,

Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in Nederland in de periode 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (voor een deel) gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd of ouders in deze periode de rekening van de kinderopvang toch betalen. Ook als men geen gebruik kon maken van de kinderopvang. Krijg je kinderopvangtoeslag? Dan krijg je een bedrag terug. Dit heet de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’.

Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs ontvangen over de periode van 16 maart t/m 7 juni.

Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?
Ouders hebben deze vergoeding 8 juli op hun bankrekening ontvangen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen op 6 april 2020. Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te kunnen betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen.

Let op: Stel je hebt als ouder 40 uur voor een kind aangevraagd bij toeslagen.nl echter, je hebt gemiddeld 60 uur aan facturen gekregen voor dit kind dan betekent dat dus dat je 20 uur te weinig kinderopvangtoeslag hebt ontvangen. Na afloop van het jaar (of eerder) wijzig je de uren bij toeslagen.nl en dan ontvang je over de resterende 20 uur nog WEL de kinderopvangtoeslag. Echter dus niet de compensatie van de eigen bijdrage tot 6,27 over die 20 uur.

Geen bericht gehad van het SVB?
Heb je tussen 20 juni en eind juni geen bericht van de belastingdienst/SVB gekregen? En staat je kind niet in het overzicht in Mijn SVB (inloggen via https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang)? Dan was je kind op 6 april 2020 nog niet bekend bij de Belastingdienst/Toeslagen voor de kinderopvangtoeslag. Zorg ervoor dat je kinderopvangtoeslag aanvraagt binnen 3 maanden nadat de opvang is begonnen.

Bent u het niet eens met de vergoeding:
Vind je dat de vergoeding niet klopt, omdat die volgens jou is berekend met oude of gewijzigde gegevens? Of omdat een kind ontbreekt in het overzicht? Of heb je helemaal geen vergoeding gekregen? Kijk op onderstaande website, kies jouw situatie en lees meer:

https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/wat-als-u-het-niet-eens-bent-met-de-vergoeding

In een eerder bericht van SZW werd aangegeven dat er bij grote verschillen een mogelijkheid was tot bezwaar:
https://www.nieuwsszw.nl/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-deze-zomer-op-rekening-ouders/

Of lees: https://nos.nl/artikel/2340018-te-weinig-compensatie-voor-de-kinderopvang-de-rekensom-is-ingewikkeld.html

Voor vraagouders die toch bezwaar willen maken: (LET OP: Bezwaar moet je indienen vóór 12 augustus a.s.)
Op de site van het SVB staat: Wijziging van het aantal uren is in de regelgeving geen reden voor herberekening van de vergoeding, dat is wettelijk zo geregeld. Een bezwaar gemaakt tegen deze situatie wordt afgewezen door Belastingdienst/Toeslagen.

Wat als ik het nu toch niet eens ben met de berekening: Dan is ons advies om toch gewoon een bezwaar in te dienen, wie weet. Gebruik dan de bijlage “bezwaar-vergoeding-eigen-”. Wat kan men dan bij de motivatie aangeven:

De kinderopvangtoeslag uren zetten wij altijd laag in omdat we dit op het einde van het jaar altijd corrigeren zodat we nooit teveel kinderopvangtoeslag ontvangen en we veel terug moeten betalen. De kinderopvangtoeslag is een voorschot en we willen altijd veilig zitten met het aantal uren wat we aanvragen. Zodra de jaaropgave van het gastouderbureau binnenkomt (dus NA afloop van het jaar) passen we de uren netjes aan via toeslagen.nl en zitten we goed. Ook het inkomen houden we altijd wat hoger aan zodat we ook via deze weg niet teveel kinderopvangtoeslag voorschot ontvangen. Wij begrijpen dat de regeling vergoeding eigen bijdrage kinderopvang een eenvoudige regeling is, zodat de SVB en de Belastingdienst/Toeslagen deze redelijk snel kan uitvoeren, echter in onze situatie scheelt het wel erg veel uren / compensatie ……… etc. etc. TOELICHTING waarom er zo’n groot verschil zit in de uren van de kinderopvangtoeslag en de daadwerkelijke contractuele (betaalde) uren. Je kunt eventueel de jaaropgave van 2019 toevoegen om te laten zien wat de gemiddelde uren zijn van het laatste jaar.
Tevens is ons advies om de facturen en bankafschriften van de betalingen van maart t/m juni toe te voegen.

Voor mensen die bezwaar maken:
Pas in ieder geval alvast de kinderopvangtoeslag van maart t/m juni aan dat dit klopt met de werkelijkheid. Je kunt hiervoor de handige app gebruiken van de belastingdienst: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/andere_onderwerpen/apps_voor_uw_mobiele_telefoon/app-kinderopvangtoeslag

23-04-2020

Beste vraag- & gastouder(s),

Hierbij de laatste informatie omtrent de stand van zaken bij de gastouderopvang.
Het kabinet kiest er bewust voor om basisscholen en de kinderopvang op 11 mei te openen, zodat de scholen en de kinderopvangsector voldoende voorbereidingstijd hebben. Momenteel ontwikkelen branchepartijen samen met het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang voor.

Zodra we meer informatie hebben dan laten we weer van ons horen.

Informatie voor vraagouders:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders
en tevens informatie hoe het basisonderwijs gaat starten:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/basisonderwijs-en-speciaal-onderwijs

Informatie voor gastouders:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-gastouders
(Deze bovengenoemde sites worden dagelijks bijgewerkt)

Tot 10 mei blijft het zoals het nu al is en vanaf 11 mei zijn er enkele grote wijzigingen;

Open gaan van de opvang
De kinderopvang gaat vanaf 11 mei open op een aangepaste manier. De dagopvang (0-4 jaar) gaat volledig open. Dat geldt ook voor de gastouderopvang voor 0-12 jarigen (dus dagopvang + BSO). (Let op: ons vermoeden is dat BSO kinderen (tijdens de normale schooltijd) niet geregistreerd / gefactureerd mogen worden. Dit was vóór 11 mei ook al zo. Zodra we hier meer informatie over hebben laten we van ons horen.)

De buitenschoolse opvang (BSO), die NIET via de gastouder verloopt, volgt hetzelfde ritme als de basisscholen. Zij zijn alleen open voor en na schooltijden. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. De overheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang tot aan het maximum uurtarief vergoeden aan ouders.

Noodopvang
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren, voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang/gastouderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.
Bron: https://kinderopvang.nl/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4413259776&fbclid=IwAR0fcrLu0umh4n2xZVsNSoOr_hd-yte__9UBfx5VfgEs2ujBtVAWAhbjA5k

Gastouders die in risicogroepen vallen
Op dit moment is onduidelijk hoe om te gaan met gastouders die in risicogroepen vallen zodra de opvang per 11 mei open gaat. Zodra hier meer duidelijkheid over is zullen we dit laten weten. Ook is er over gesproken dat medewerkers in de kinderopvang getest kunnen worden bij klachten. Hierover is verder nog niets bekend.
https://www.kennisnetwerkgastouderopvang.nl/onderzoek-als-basis-voor-openen-basisscholen-en-kinderopvang/

Gastouders die zich zorgen maken en zich afvragen of ze wel/niet open gaan verzoeken wij om telefonisch contact met ons op te nemen om deze zorgen te bespreken.

Is het veilig voor mijn kind om vanaf 11 mei naar de kinderopvang te gaan?
Ja. Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker of gastouder. Ouders en pedagogisch medewerkers of gastouders moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord.

Compensatie eigen bijdrage aan ouders
Ouders met kinderen op de kinderopvang, krijgen ook hun eigen bijdrage over een groot deel van mei terug. Het kabinet heeft besloten de teruggaveregeling door te laten lopen zolang er beperkende coronamaatregelen gelden. De einddatum van de compensatieregeling is nog niet bekend (wellicht 20 mei 2020?). Let op: De branchepartijen zijn in gesprek met het ministerie om compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief door gastouders / gastouderbureaus vanaf 11 mei te laten vervallen.

Afgelopen vrijdag werd al bekend dat ouders de eigen bijdrage over de periode van 16 maart tot en met 28 april terugkrijgen. De kinderopvang was in die periode voor het grootste deel gesloten. Alleen ouders met een cruciaal beroep – bijvoorbeeld in de zorg of bij de politie – konden er gebruik van maken. Maar ook zij krijgen de eigen bijdrage teruggestort op hun rekening.
Bron: https://www.nieuwsszw.nl/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-deze-zomer-op-rekening-ouders/ en
https://nos.nl/artikel/2331369-ouders-krijgen-eigen-bijdrage-kinderopvang-over-mei-ook-terug.html
Wij zijn bezig om dit verder uit te werken. Zodra hier meer duidelijkheid over is hoe we dit uit gaan voeren dan laten we van ons horen.

De dagopvang en gastouderopvang gaan weer volledig open op 11 mei. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen? AANGEPAST 23-04-2020
Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar de dagopvang (crèche). En kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang. Let op: als het kind een van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden / koorts (boven 38 graden Celsius) of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid mag het kind niet naar de opvang.

Vragen?
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag. Uiteraard als je even de zorgen met ons wilt delen of graag even wilt sparren dan kan dat ook. Je mag ons altijd per mail/telefoon bereiken.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.
Bosch en duinweg 5
5363 SC Velp
Tel: 0486-421637
E-mail: info@gast-ouder.nl

“Like” onze nieuwe facebookpagina voor het laatste nieuws, klik hier.

18-04-2020

Compensatie kosten kinderopvang wordt in juni/juli direct aan ouders overgemaakt.

Zodra er meer duidelijkheid is zullen we deze communiceren richting onze vraag- & gastouders. Wordt vervolgd.

15-04-2020

Beste gast & vraagouders,

Hierbij het gastouder journaal van Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. Een journaal om jullie allemaal een hart onder de riem te steken. Veel kijkplezier.

https://www.facebook.com/gastouderbureau.grave.mill.landerd.eo/videos/1100412783651268/

Warme groeten,

Het team van Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.

3-4-2020
Het Nederlandse beleid met betrekking tot COVID-19 is gericht op het in stand houden van het Nederlandse zorgsysteem en de bescherming van kwetsbare groepen. De Nederlandse overheid heeft vergaande maatregelen genomen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Wie behoren tot de kwetsbare groepen?

Mensen van 70 jaar en ouder en mensen die kwetsbaar zijn vanwege hun medische geschiedenis.
Lees meer hierover: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

Voor de opvang geldt:

 • Is jouw eigen kind of een huisgenoot die tijdens de noodopvang aanwezig is, ziek?  Dan kan jij geen noodopvang (meer) bieden. Hiervoor geldt ook dat het gaat om niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten óf koorts.
 • Behoort jouw kind, jijzelf of huisgenoot tot de, door de overheid benoemde, kwetsbare groep? Dan kan jij geen noodopvang bieden, gezien het feit dat het RIVM adviseert zoveel mogelijk contact met andere mensen te vermijden.

Twijfel je of jij noodopvang moet blijven bieden? Je mag ons altijd benaderen per telefoon of mail.

21-03-2020

Beste vraag- & gastouders,

Hierbij een laatste update van alle ontwikkelen rondom het corona virus;

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug
De ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of bso kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, krijgen hun eigen bijdrage terug. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Lees verder op:

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/20/alle-ouders-krijgen-hun-eigen-bijdrage-kinderopvang-terug

De Belastingdienst maakt de eigen bijdragen van ouders aan de 3500 kinderopvangorganisaties over. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het teveel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

LET OP: Ons vermoeden is dat de eigen bijdrage geldt tot het maximum uurtarief € 6,27.  Hoe dit er allemaal praktisch uit komt te zien is onduidelijk. Vragen hierover kunnen we dus ook nog niet beantwoorden. Zodra hier meer duidelijkheid over is laten we het weten.

Registratie van uren door de gastouder
Voor alle gastouders geldt: Alleen de reguliere contracturen kun je schrijven vanaf 16 maart 2020. Dus mocht je noodopvang bieden en je moet hiervoor extra uren maken: Alleen de reguliere contracturen mogen geschreven worden!!

Belangrijk om te weten: Uren waarop een kind op school zou moeten zitten mogen NIET gedeclareerd worden, dus alléén reguliere contracturen..

Ons advies is: Het is van belang dat de gastouder (samen met de vraagouder) de extra uren goed registreert (dus niet de uren waarop een kind op school zou moeten zitten). Mogelijk komt hiervoor op gemeentelijk niveau een regeling.

Wat als de gastouder i.v.m. bijvoorbeeld ziekte geen noodopvang kan bieden.
Ook hierbij geldt hetzelfde; De gastouder mag de reguliere contracturen (bij al haar vraagouders) schrijven vanaf 16 maart 2020.

En schrijven van de uren bij flexibele gastouderopvang?
Mocht er per maand een verschillende hoeveelheid uren worden afgenomen bij een gastouder, bijvoorbeeld omdat de vraagouder onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren wat normaliter deze maand afgenomen zou worden. Je handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen.

Noodopvang
Voor ouders (wel of niet aangesloten bij ons) met een cruciaal beroep geldt, jullie hebben recht op noodopvang. Kun je deze opvang zelf echt niet regelen en mocht de gastouder deze vanwege ziekte NIET kunnen bieden, neem dan contact met ons op dan gaan wij zo snel mogelijk kijken of we opvang elders kunnen regelen. Belangrijk punt: Hieraan zijn geen extra kosten verbonden!

Vragen?
Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag. Uiteraard ook als je even je zorgen met ons wilt delen of graag even wilt sparren dan horen we graag. Je mag ons altijd bellen of mailen.

Meer informatie vind je op de site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang

Heel veel succes en sterkte in deze onzekere heftige periode.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.

_____________________________________________________________________________________________________________

DATUM 18-03-2020

Beste gast- & vraagouders,

Hierbij een laatste update van alle ontwikkelen rondom het corona virus;

* Site vanuit de overheid
* Lijst cruciale beroepen
* Term Noodopvang
* Noodopvang nodig? Wij horen graag van u.
* Registratie van uren door de gastouder
* Kosten facturen gastouderopvang.
* Advies vanuit het RIVM
* Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen v.w.b. de noodopvang?
* Opvang door de gemeenten
* Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie.
* Informatie omtrent aandacht voor mensen met beperking:
* Grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers
* En hoe nu verder?

Wij posten de laatste dagen veel informatie op Facebook. Aangezien er in een hele korte tijd heel veel informatie verstrekt worden zullen wij dit voortaan ook op onze website berichten. Kijk dan op:
www.gast-ouder.nl/gastouderopvang-update-caronavirus

Site vanuit de overheid
Wij verzoeken u allen om de site van de rijksoverheid te lezen. Hier staan heel veel vragen en antwoorden op die van toepassing zijn op de kinderopvang:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
en
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers

Lijst cruciale beroepen

Wij krijgen veel vragen omtrent de lijst van cruciale beroepen. Hierbij wat extra informatie. De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen.
Ons beleid hierbij is: Streng aan de poort. Oftewel mocht je twijfelen dan bepalen wij (met de informatie die we nu hebben), in overleg met de gastouder, hoe hierin te handelen.
Uitgangspunt:
Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf (de vraagouder) de kinderen op te vangen als dat kan.
Let op: De lijst met cruciale beroepen is iets aangevuld:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen?fbclid=IwAR3OR_5vCB3ZehleIydjkpEaFiOndG-LU8m7XBjePnjcV_u_dngOBgvXXxY

Term noodopvang
Voor de opvang voor mensen in cruciale beroepen gebruiken we voor de duidelijkheid nu de term “noodopvang”. De noodopvang is bedoeld voor ouders die werken in cruciale beroepen.

Vraagouders met een cruciaal beroep hebben recht op noodopvang. Mocht de gastouder deze NIET kunnen bieden, wat dan?
Neem dan contact met ons op dan gaan wij zo snel mogelijk kijken waar dat we toch opvang kunnen regelen. Belangrijk punt: Hieraan zijn geen kosten verbonden!
Voor gastouders: Zodra wij een aanvraag voor noodopvang ontvangen zullen wij contact opnemen om te kijken bij wie we de noodopvang kunnen plaatsen.

Registratie van uren
Voor alle gastouders geldt: Alleen de reguliere contracturen kun je schrijven vanaf 16 maart 2020. Dus mocht je noodopvang bieden en je moet hiervoor extra uren maken: Alleen de reguliere contracturen mogen geschreven worden!!  Oftewel voor het bieden van noodopvang kun je als gastouder géén extra kosten vragen of uren schrijven, je krijgt namelijk al doorbetaald van andere ouders. Ouders mogen niet op extra kosten gejaagd worden.

Belangrijk om te weten: Uren waarop een kind op school zou moeten zitten mogen NIET gedeclareerd worden, dus alléén reguliere contracturen. De school is namelijk verantwoordelijk voor de noodopvang tijdens schooluren. Lees meer hierover onder het kopje: Opvang door de gemeenten.

Ons advies is: Het is van belang dat de gastouder (samen met de vraagouder) de extra uren goed registreert. (dus niet de uren waarop een kind op school zou moeten zitten). Mogelijk komt hiervoor op gemeentelijk niveau een regeling.

Kosten facturen gastouderopvang
De kinderopvang is in deze crisis in een bijzonder positie geplaatst. Wij hebben een maatschappelijke functie in deze crisis die wij ook allemaal op moet pakken.

Dus voor de vraagouder geldt: Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?

Ja: Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen. Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald.
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang
Ouders dienen door te betalen. Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie. Er wordt door staatssecretaris Van Ark en haar ambtenaren met alle inzet gezocht naar manieren om de eigen bijdrage van ouders gedurende deze crisisperiode achteraf te repareren.

Opvang in het huis van de vraagouder
Alle maatregelen gelden ook voor gastouders die bij vraagouders thuis opvangen. Op de vraag of de opvang moet sluiten wanneer in het huis van de vraagouders (met cruciale beroepen) een gezinslid ziek is: Ja, dan moet de opvang gesloten worden. 

Advies vanuit het RIVM
Voor de noodopvang houden wij ons aan het richtlijn van het RIVM:

Als uw kind klachten heeft zoals omschreven door het RIVM, dan moet hij/zij thuisblijven tot 24 uur nadat de klachten verdwenen zijn.

 • Met andere woorden, heeft een kind last van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts: dan kan een kind niet naar de gastouder.
  ● Meld uw kind in dat geval zo snel mogelijk af bij de gastouder.
  ● Krijgt uw kind tijdens de opvang klachten, dan vragen wij u om uw kind zo spoedig mogelijk op te halen.
  ● Heeft u zelf klachten zoals omschreven door het RIVM, dan vragen wij u om uw kind door iemand anders te laten brengen en/of op te halen. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor andere mensen die uw kind doorgaans komen ophalen, zoals opa en oma.

Tevens ook voor een gastouder geldt dat als de gastouder en/of huisgenoten last heeft/hebben van neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn en/of koorts zij haar opvang moet sluiten.
Voor vraagouders (met cruciale beroepen): Neem dan contact op met ons! Dan gaan we kijken of we ergens anders plek hebben!

Welke maatregelen moet ik als gastouder nemen als ik noodopvang biedt?

Neem voor de kinderen die na 15 maart nog komen, ook de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog of wanneer kinderen jong en fysiek ingesteld zijn en elkaar vaak vastpakken, om in een papieren zakdoekje of in de hand te niezen/hoesten en dan de handen direct te wassen.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden.

Opvang door de gemeenten:
Het kabinet heeft de gemeenten verzocht om (nood)opvang te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund en geadviseerd door de VNG. Wij hebben contact gehad met diverse gemeenten en de gemeenten zijn hier druk mee bezig. De verwachting is dat zij op dit moment graag de opvang laten bij de opvanglocaties die al bekend zijn. Mochten er vraagouders met cruciale beroepen toch opvang nodig hebben kunnen ze zeker bij ons (Gastouderbureau) echter ook bij de gemeente terecht. Dit is tevens het advies vanuit de VNG. Men adviseert namelijk haar leden, de gemeenten, om kinderen zoveel als mogelijk op de eigen locatie op te vangen, dus vast te houden aan locatie met vertrouwde ruimten en vertrouwde gezichten. Dit is in lijn met het standpunt van de Brancheorganisatie Kinderopvang om in te zetten op de emotionele veiligheid van kinderen en, zeker bij de jongste kinderen, ze niet uit hun vertrouwde omgeving te halen.

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/3/18/vragen–antwoorden-advies-vng-aan-gemeenten-over-realiseren-noodopvang

Grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor ondernemers LET OP: Dit geldt vooralsnog dus niet voor gastouders/gastouderbureaus/kinderdagverblijven.
Het kabinet heeft dinsdagavond een grootschalig pakket aan steunmaatregelen voor het bedrijfsleven aangekondigd. Dit steunpakket is bedoeld om de economische schade van de Coronacrisis te beperken. Zo komt er een tijdelijke tegemoetkoming loonkosten en kunnen bedrijven uitstel van betaling van belastingen aanvragen. Zie verder de bijlage.

Er is een grote zorg over kinderen met een sociale indicatie dan wel ouders met een indicatie. Kunnen die ook gebruik maken van de noodopvang?
Hierbij geldt ook dat het hier om maatwerk gaat en lokaal goed zicht op deze groep kinderen van 0-12 jaar moeten houden. Het gaat om kinderen uit kwetsbare gezinnen (waar veilig thuis bij is betrokken, de meldcode kindermishandeling) of waar zorg is over de ouders. We kunnen gelet op de aantallen en zolang er plek is deze kinderen noodopvang bieden. Degene die de ouder/kind goed kent kan ook contact opnemen en dit zelf actief aanbieden. Let wel, als deze kinderen verschijnselen vertonen van verkoudheid of ziekte moeten ze helaas wel, conform de richtlijnen van RIVM, thuisblijven.

Informatie omtrent aandacht voor mensen met beperking:
Hierbij een brief vanuit de minister van Gehandicaptenzaken:
https://kro-ncrv.nl/ministervangehandicaptenzaken/nieuws/redacties-hou-aandacht-voor-mensen-met-beperking-bij-deze-corona-crisis?fbclid=IwAR0EL8B4CZROxZxAcJSnw8jDK5XI4lbXEFQePWPJznfi3Jn9nZp1zLDISUE

En hoe nu verder?
De huidige maatregelen van het noodplan zijn voor een periode van drie weken (tot 6 april). Wat kunnen wij hierna verwachten? Er zal een robuuster plan uitgewerkt worden als de noodopvang langer dan drie weken gaat duren. Het ministerie van SZW is hierover al aan het nadenken.

Tot slot,

Houd allemaal het hoofd koel. Wij hebben met zoveel mogelijke zorg dit bericht geschreven. De verwachting is dat binnen enkele dagen er nog veel meer bekend gaat worden. Daarom zullen we ook de informatie plaatsen op onze website en jullie bij nieuwe informatie weer inlichten.Mochten er vragen en/op opmerkingen zijn dan vernemen wij het graag.

Heel veel succes en sterkte in deze onzekere heftige periode.

Met vriendelijke groeten,

Team Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o.