Beleid

Voordat de opvang daadwerkelijk kan starten, wordt een verklaring over het Gedrag (VOG-Verklaring) aangevraagd door de gastouder en eventuele huisgenoten boven de 18 jaar. De aanvraagformulieren zullen door het Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. (GOB) aan de gastouder(s) verstrekt worden waarna zij zelf de aanvraag indienen bij de gemeente waar men ingeschreven staat.

Vanuit het GOB worden de gastouders en het opvangadres gecontroleerd door middel van risicoinventarisatie & evaluatie. Hiervoor wordt een vanuit de brancheorganisatie speciaal ontwikkeld systeem gebruikt dat tevens oplossingen aandraagt voor gevaarlijke situaties op het opvangadres. Zo´n inventarisatie is met name bedoeld om gastouders bewust te maken van de gevaren die bij kinderopvang spelen.

Bij de start van elke opvang wordt op het opvangadres allereerst een risicoinventarisatie & evaluatie uitgevoerd zodat gevaarlijke situaties direct kunnen worden aangepakt. Deze inventarisaties worden jaarlijks gehouden en worden gespecificeerd naar “Veiligheid” en “Gezondheid”

GGD

Vanuit de overheid bestaat de verplichting de kwaliteit van de oppas goed te regelen. Samen met het GOB moet de oppas zorgen voor een veilige en gezonde opvangomgeving. Het GOB wordt hierin ondersteund en gecontroleerd door de GGD waar een inspectierapport geschreven wordt. Het inspectierapport kunt u hier downloaden of opvragen bij het GOB.

Vanaf 1 januari 2011 is er tevens de eis bij gekomen dat de gastouder(s) ingeschreven moeten worden in het landelijk register kinderopvang. (www.landelijkregisterkinderopvang.nl) Gastouders kunnen pas ingeschreven worden als ze aan de voorwaarden voldoen (zie pagina Service). Het inschrijven van de gastouder dient door het GOB te gebeuren bij de gemeente waar de opvang plaats vindt. De gemeente stuurt hierna de GGD op bezoek bij de gastouder om te controleren of aan de laatste eisen voldaan wordt. Zodra de GGD een positief advies uitbrengt zal de gemeente de gastouder aanmelden bij het Landelijk Register Kinderopvang. Vanaf deze datum heeft de vraagouder ook pas recht op kinderopvangtoeslag

Pedagogisch beleid

Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding wordt aangeboden.
Elke kinderopvangorganisatie is verplicht om een pedagogisch beleidsplan te hebben, dat voldoet aan de competenties volgens de wet en wordt goedgekeurd door de GGD.
Het pedagogisch beleidsplan dwingt tot nadenken over doelen en middelen van aanvullende gezinsopvoeding. Het laat zien, waarop ouders kunnen rekenen, als zij hun kind in handen geven van een gastouder. Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat ouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Verder vormt het een goed uitgangspunt voor onderling gesprek.

Oudercommissie

Conform de Wet Kinderopvang heeft het GOB een oudercommissie ingesteld bestaande uit 2 personen. De oudercommissie heeft onder meer adviesrecht over het algemeen kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, de deskundigheidsbevordering van gastouders en de risicoinventarisatie veiligheid en gezondheid. Verder geven zij hun goedkeuring aan de tarieven die het GOB hanteert zoals de uurprijzen en de bemiddelingskosten. Contactgegevens zijn op te vragen bij het GOB.

Klachtenprocedure

Het GOB doet uiteraard haar uiterste best om de bemiddeling en begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat een verschil van mening ontstaat tussen ouders en het GOB, gastouders en het GOB en ouders en gastouders onderling over de bemiddeling en begeleiding van de opvang. Hiervoor heeft het GOB een klachtenprocedure geschreven. In deze klachtenprocedure, die op te vragen is bij het GOB, leest u hoe u een klacht kunt indienen. Het GOB is tevens speciaal voor de klachtencommissie aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK)www.klachtkinderopvang.nl . Indien u klachten heeft kunt u rechtstreeks melden bij deze instantie. Wij zouden echter het zeer op prijs stellen indien u de klachten eerst met ons bespreekt.